Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
  • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzona dnia: 2021-12-23
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organ nadzorujący:

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Dariusz Łuczak

Adres: ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

E-mail: dariusz.luczak@zsgih.sandomierz.pl

Telefon: 608 398 588

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła usytuowana jest na parterze. Do wejścia A do szkoły  prowadzi płaska droga umożliwiająca dojazd na wózku. Wejście główne jak i brama wejściowa dostosowane są szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście B znajduje się od drugiej strony budynku oraz nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak jest możliwość bezproblemowego przemieszczenia sie do wejścia A na wózku inwalidzkim.

Skip to content