Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, kod pocztowy 27-600, tel. (015) 832 28 53

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu w Sandomierzu:
Cezary Gradziński, e-mail: gradzinski@powiat.sandomierz.pl, adres: ul. Wojska Polskiego 22 , kod pocztowy 27-600 Sandomierz.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu wykonywania zadań Zespółu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. W zakresie przetwarzania Pani/ Pana danych, jakie są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, Administrator powołuje się na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, pod warunkiem zaistnienia przesłanek przewidzianych w RODO, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres krajowego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Skip to content